Během měsíce října jsme s žáky 4. tříd v domě U Zlatého prstenu navštívili interaktivní pořad Praha Karla IV.-středověké město. Před samotným pořadem jsme se zastavili na Staroměstském náměstí a prohlédli jsme si Staroměstskou radnici s orlojem, Týnský chrám, pomník mistra Jana Husa, mariánský sloup a gotický dům U Kamenného zvonu. 

Samotný pořad představil dětem Prahu za Karla IV. Videomapping na modelu celého pražského souměstí a modelu Karlova náměstí s blízkým okolím představuje stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století. Děti si prohlédly unikátní archeologické nálezy a snažily se přijít na to, k čemu kdysi tyto předměty sloužily. Dozvěděly se mnoho informací o hradbách Prahy a zkusily si hradby na jednoduchém modelu postavit. Každá z pěti skupin si nacvičila scénku, která představila jedno ze středověkých řemesel a ostatní skupiny hádaly název řemesla. To děti hodně bavilo. Celý pořad byl příjemným i poučným zpestřením výuky vlastivědy, ve které se právě učíme o středověku.

Mgr. R. Blažková

Vážení rodiče,

třídní schůzky a konzultace o prospěchu 1.-9. ročníků se uskuteční v pondělí 13.11. 2023 od 18:00 hod. v kmenových třídách, následně dle potřeby u jednotlivých vyučujících. 

V tentýž den od 17:00 proběhne ve sborovně školy schůzka výboru SRPZŠ.

 

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

Ve fyzice pracujeme nejen hlavou, ale také rukama. Žáci 9. ročníku ukázali, že jsou manuálně zruční a dokáží vyrobit funkční elektromotor.

Podívejte se, jak se jim to podařilo!

Ukázky práce žáků zde.

Mgr. Michaela Králíková

 

V týdnu od 30. října se celý 4. ročník zapojil do projektu České spořitelny Abeceda peněz, zaměřeného na rozvoj finanční gramotnosti.

Na hodině informatiky děti odpovídaly online na 12 náročných kvízových otázek. Otázky by patrně nezvládli i někteří dospělí. Ve čtvrtek 2.11. s pracovnicí České spořitelny děti absolvovaly zajímavý program, kde se seznámily například s pojmy příjmy, výdaje, rozpočet a jiné. Vše si prakticky vyzkoušely na dotykové tabuli na programu Abeceda peněz. Další hodinu děti pracovaly samostatně v pracovních sešitech.

            Projektu se budeme dál věnovat v hodinách matematiky. Dostali jsme totiž od České spořitelny další materiály pro výuku finanční gramotnosti a můžeme samostatně pokračovat.

            Děti byly velice aktivní, měly dobré znalosti a program Abeceda peněz se velice vydařil.

Mgr. Lia Ruthová

V říjnu proběhly testy profesní orientace žáků v pedagogicko-psychologické poradně. Tyto testy, určené pro žáky 9. ročníků, kteří o ně projevili zájem, jim zadala, vyhodnotila a následné schůzky s dítětem a jeho zákonným zástupcem vedla paní psycholožka Halíková. Kromě předmětu Pracovní činnosti, který je na naší škole zaměřen na volbu budoucího povolání, tak měli žáci i rodiče možnost promluvit si o tomto tématu také s odborníkem. V listopadu žáci 9. ročníků navštíví výstavu Schola Pragensis, tedy veletrh středních škol.   

Mgr. Gabriela Janů

výchovná poradkyně

V úterý 31. 10. měli žáci 8. ročníku možnost zhlédnout unikátní divadelní představení ve Stavovském divadle – Stavovské národu! V rámci hry se děti dozvěděly více o historii tohoto krásného, původně německého divadla. Měly také jedinečnou příležitost vstoupit do budovy zadním vchodem, kudy běžně přichází pouze umělci a personál, prohlédnout si zákulisí divadla a celou hru sledovat netradičně přímo z jeviště. Pro diváky bylo dále připraveno překvapení v podobě knihy Jiřího Hilmery Stavovské národu! O TOM, JAK SE STAVOVSKÉ DIVADLO STALO SOUČÁSTÍ DIVADLA NÁRODNÍHO, kterou si mohli odnést na památku. Návštěvu Stavovského divadla žáci zakončili společnou fotografií na místě, odkud svou operu Don Giovanni dirigoval v roce 1787 slavný Wolfgang Amadeus Mozart.

Za TU 8. tříd Mgr. Žaneta Kytlicová 

Slunce už tolik nesvítí, bývají plískanice a za oknem prší. Tu správnou podzimní atmosféru si děti z naší družiny užívaly v úterý 31.10.2023 na akci „Strašidelné úterý“. Datum akce připadlo na den svátku  Halloween, ale my jsme podzimní dobrodružství zahalili do dušičkového hávu. Žáci prvních, druhých a třetích ročníku přišli do družiny náležitě strašidelně oblečeni a v mimořádně povedených maskách! Také se soutěžilo v různých dovednostech na děsivých stanovištích, nesměl ani chybět tradiční dušičkový tunel! Akce se konala jak v “Domečku”, tak ve “Velké družině” ve škole. Děti si užily krásné odpoledne prodchnuté podzimním časem a odnášely si domů i výrobky a nejednu odměnu.

Za tým školní družiny

Mgr. Michaela Danielová

20.10. se páté třídy vypravily na výlet do Koněpruských jeskyň. Dětem se líbily vápencové krápníky, varhany a koněpruské růžice. Viděli jsme také vápencový lom. Všem se výlet moc líbil!

Mgr. Mojmíra Radová