Den otevřených dveří v pavilonu 1. tříd - "Domečku" se uskuteční ve čtvrtek 7.3.2024 od 14:00 do 16:00, vstup vchodem z ulice Veltruská.

 

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/25 zveřejníme v průběhu února 2024.

 

.........................................................................................................................................................................................................................

 

 

Zápisy do první třídy základních škol pro školní rok 2023/2024 pro děti ukrajinských uprchlíků (s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu) proběhnou dne 5. 6. 2023 od 14 do 17hodin.  Bližší informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách škol.

Зарахування до першого класу на 2023/2024 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться 5 червня 2023 року з 14:00 до 17:00. Більше інформації буде опубліковано на сайті школи.

 • Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

 • для дітей, яким до 31 серпня 2023 року виповниться шість років (тобто для дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року до 31 серпня 2017 року).
 • для дітей, які відклали обов'язкове відвідування школи з минулого року
 • pro děti, které k 31. 8. 2023 dovrší šesti let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017).
 • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.
 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

a)       заяву про зарахування дитини до початкової ви отримаєте при зарахуванні до загальної початкової школи

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání obdržíte při zápisu ve spádové základní škole

b)       документ дитини, в якому є віза

 vízový doklad dítěte

c)       документ, що дає право представляти дитину.

doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

d)       довідка про місце проживання дитини, щоб визначити школу, до якої вона належить (наприклад, договір оренди, підтвердження місця проживання)

doklad o místu pobytu dítěte pro určení spádovosti (př. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

https://www.zslitvinovska6.cz/images/Sp%C3%A1dov%C3%A1_vyhl%C3%A1%C5%A1ka_2023_-_Praha.pdf

https://www.spadovostpraha.cz/

e)       підтвердження медичної страхової компанії дитини 

 potvrzení zdravotní pojišťovny dítěte

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. V případně rovnosti uchazečů škola rozhodne losováním.

Критерії:

У разі наявності вільних місць у 1 клас школи критерії прийому такі:

V případě volné kapacity v 1. třídě školy je kritérium přijetí následovné:

1.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9 v příslušném školském obvodu základní školy,

2.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9,

3.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části Prahy,

4.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. V případně rovnosti uchazečů škola rozhodne losováním.

кількість для подальшого прийому – 5.

Kapacita pro další přijímání je 5.

 

V /м. Praze dne/дата 30.4. 2023

Mgr. Naďa Koháková

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Následující informace nejsou určeny zákonným zástupcům dětí s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu, pro ně budou informace zveřejněny v průběhu dubna.

Наступна інформація не призначена для законних представників дітей, які мають тимчасовий захист з метою тривалого перебування, інформація для них буде опублікована протягом квітня.

 Vážení rodiče,

zápis budoucích prvňáčků do naší školy proběhne prezenčně ve dnech 12. a 13. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 hod. v hlavní budově školy.

Před tímto zápisem je třeba provést následující:

Prvním krokem je ve dnech 5.- 11. dubna 2023 podat online žádost o přidělení Formuláře pro přijetí dítěte do 1. třídy ZŠ. Součástí podání online žádosti je i objednání se na konkrétní den a čas prezenčního zápisu. Pod odkazem níže naleznete tento formulář.

Po vyplnění žádosti obdržíte na Vámi zadaný e-mail „Formulář žádosti o zápis do 1. třídy ZŠ“.

Tento formulář vyplňte, vytiskněte a vezměte si jej s sebou k prezenčnímu zápisu. Formulář bude mít registrační číslo, které si pečlivě uložte, neboť výsledky zápisu budou zveřejněny pouze s registračními čísly.

Tentýž formulář použijete i pro žádost o přijetí do přípravné třídy, což uvedete v rubrice tohoto formuláře s názvem "žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy".

Stejně budete postupovat v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě – výslovně to uvedete ve formuláři žádosti.

Formulář k získání žádosti o zápis do 1. třídy (nebo udělení odkladu, popřípadě žádosti o přípravnou třídu) a možnost objednat se k zápisu naleznete zde. (formulář i proklik bude funkční ve dnech 5.-11. 4. 2023)

Druhým krokem je ve dnech 12. a 13. dubna 2023 přijít alespoň 10 minut před zarezervovaným časem s dítětem k prezenčnímu zápisu. Pokud jste nevyužili možnost objednat se na konkrétní den a čas, budete v čase 14:00-16:45 odbaveni u přepážky bez rezervací.

S sebou k zápisu přinesete:

Vytištěný formulář žádosti, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, jimž prokážete trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti školy (škola si následně znovu ověřuje ve spolupráci se zřizovatelem – výpisem z matriky).

Pokud budete pro své dítě žádat o odklad školní docházky, můžete už s sebou přinést doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení nebo klinického psychologa a doporučení odborného lékaře či praktického lékaře pro děti a dorost. O odkladu rozhoduje spádová škola.

Informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2023/24

Pro koho je zápis povinný?

 • pro děti, které k 31. 8. 2023 dovrší šesti let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017).
 • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.
 • pro děti, které z důvodu odkladu chodí do přípravné třídy.

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

Naši budoucí noví žáčci si se svými rodiči mohou prohlédnout pavilon prvních tříd „Domeček“ ve čtvrtek 23. března 2023 od 14:00 – 16:00 hodin.

Kurz „Hrátky s předškoláky“ pro přijaté žáky

Cyklus tří setkání s přijatými předškoláky proběhne v termínech 24.5., 31.5. a 7.6.2023.

Přihlášku a podrobnosti naleznete zde. Přihlášku a platbu 100,- Kč s sebou přineste na první schůzku 24.5.2023 v 15:15 hod.

7.6.2023 proběhne zároveň první schůzka s rodiči budoucích prvňáků.

Co je to spádová škola?

Je to základní škola, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete zde.

 https://www.spadovostpraha.cz/ 

Ředitel školy je ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. V případě volné kapacity ve třídách naše škola ráda přijme i žáky z jiných spádových částí Prahy 9. Škola má v plánu přijmout 78 žáků.

Odklad povinné školní docházky

Kdy a kde je třeba podat žádost o odklad?

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné podat do konce měsíce dubna. Většina rodičů tak činí přímo v době konání zápisů do 1. ročníku ve vybrané škole nebo mimo zápis a to nejpozději do konce měsíce dubna.

Co je potřeba předložit?

1. Žádost zákonného zástupce dítěte

2. Písemné doporučení školského poradenského zařízení, např. pedagogicko-psychologická poradna

3. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Podrobnosti k odkladu povinné školní docházky najdete:

37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění)

Je možné žádat o zápis dítěte mladšího 6ti let?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění).

Přípravná třída

Přípravná třída je můstkem mezi mateřskou a základní školou. Pomůže dětem vyrovnat jejich vývoj a připravit se na nástup do 1. ročníku. Hlavní předností je nízký počet žáků ve třídě (max. 15) umožňující individuální přístup pedagoga, a tím intenzivnější přípravu na povinnou školní docházku.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce dítěte musí předložit žádost a písemné doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

Kritéria přijímání do přípravné třídy:

1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;

2. Přednostně dítě s povolením odkladem povinné školní docházky místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části;

3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;

4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

 

Kritéria pro přijímání do 1. tříd naleznete zde.

Nahlížení do spisu

V souladu § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů upozorňujeme na možnost účastníků řízení  před vydáním rozhodnutí  se vyjádřit  k podkladům rozhodnutí ve věci přijímacího řízení svého dítěte. Nahlédnout do spisu můžete:

Ve středu 26.4.2023 od 15:00 do 16:00 hod. v kanceláři školy (hlavní budova školy, vstup hlavním vchodem) - prosíme o případnou telefonickou domluvu přesného času s hospodářkou paní Vitáskovou 286 884 219.

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny s největší pravděpodobností v prvním květnovém týdnu.

V Praze, 14.2.2023

 

Mgr. Naďa Koháková, ředitelka školy

 

Ke stažení:  desatero prvňáčka