Kritéria k zápisu do školní družiny zřízené při Základní škole Litvínovská 600 pro školní rok 2024/25

Uchazeči jsou přijímáni až do naplnění stanovené kapacity pro školní družinu ve školním roce 2024/2025 dle následujících kritérií postupně od č. 1 do č. 5:

1, dítě, které se vzdělává v prvním ročníku základní školy nebo dítě vzdělávající se v přípravné třídě                                                       

2, dítě, které se vzdělává ve druhém ročníku základní školy

3, dítě, které se vzdělává ve třetím ročníku základní školy

4, dítě, které se vzdělává ve čtvrtém ročníku základní školy a má přiznaná podpůrná opatření 3. nebo 4. stupně s AP

5, dítě, které se vzdělává ve čtvrtém ročníku základní školy, v případě převisu zájemců rozhoduje věk dítěte - přijímá se od nejmladšího po nejstarší.

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny děti splňující dané kritérium (se shodným kritériem a shodným datem narození), protože by došlo k překročení kapacity školní družiny, bude mezi těmito uchazeči provedeno losování.

Škola plánuje otevřít 8. oddělení ŠD po max. 30 žácích.

V Praze, 5.6.2024

Mgr. Naďa Koháková

ředitelka školy

 

Provoz školní družiny

  • provoz školní družiny je zajištěn od 6.30 do 7.45 hod. a od 11.40 do 17.00 hod.
  • družina má 8 oddělení pro žáky 1.-3. tříd dle řádu družiny aktualizovaného 8.4.2019
  • ve školním sportovním areálu je pro družinu vyčleněn hrací koutek včetně samostatného hřiště
  • děti mají i zde zajištěn pitný režim
  • cena za ŠD je 500,- Kč na měsíc

Čipový systém

Čipový systém používaný školní družinou pro vyzvedávání dětí rodiči naleznete zde.

 

Oddělení školní družiny

OdděleníJménoTelefon
1.  Danielová Michaela 121
2. Nováková Alice 122
3. Hánová Renata 123
4. Semerádová Jana 147
5. Tučková Nicol 125
6. Vařečková Karolína 146
7. Mgr. Ištoková Tereza, Dis. 124
8. Kysilková Stanislava 148

V případě jakéhokoli problému, který potřebujete řešit s vedoucí školní družiny nebo vychovatelkami, si čas návštěvy dohodnete telefonicky.

Renata Hánová: telefon: 286 884 219 (kancelář školy pro přepojení), 286 019 139  (kabinet) nebo 286 019 123 (3. oddělení), mobil.tel: 721 305 061 - v provozu od 11.00 hod. 

Družina pavilon "Domeček" - mobil 721 515 504, v provozu od 11:40 hod. 

Ranní družina

Ranní družina probíhá pouze v novém pavilonu "Domeček" ve třídě spec. ped. péče. Přijímání žáků je  od 6.30 hod do 7.30 hod

Při ranní družině mají žáci zákaz vstupovat do budovy školy mimo křídlo prostoru ŠD. Děti si musí nosit na ranní družinu přezutí. V 7.30 společně v doprovodu vychovatelky odchází děti z druhých a vyšších ročníků do hlavní šatny a odtud do svých tříd na vyučování.

Konečná služba

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátek
         
Tel.  Tel.  Tel.  Tel. Tel. 

 

Přihlašování do ŠD

Žáci jsou přijímáni na základě písemné přihlášky zákonných zástupců žáka. V "Zápisním lístku" je nutné vyplnit kolonky s kontaktními telefony, adresou a na zadní straně zaznamenat, kdo si dítě může /nesmí vyzvedávat. V případě vyzvedávání nezletilým sourozencem je nutné napsat dodatek o právní zodpovědnosti při převzetí.

Přihlášení je na celý školní rok. Dítě je nutné přihlásit do ŠD každý školní rok znovu.

Kriteria přijímání do ŠD

Odhlášení ze ŠD

Dítě lze ze ŠD odhlásit pouze písemnou žádostí adresovanou škole.

Jednorázově lze uvolnit dítě ze ŠD na základě písemné žádosti, s dodatkem o převzetí právní zodpovědnosti. Žák je povinen předat tuto žádost své kmenové vychovatelce nejpozději v den uvolnění.

Dítě nelze uvolnit na základě telefonátu nebo mailu.

Poplatky za ŠD

Dle zákona c. 190/1993 – vyhl. č. 21/1994 Sb./cl.2,odst.1 se platí za jedno dítě ve ŠD poplatek ve výši 500,-Kč za jeden měsíc. Platba ŠD za měsíc září je přijata pouze v hotovosti. Platba za říjen – prosinec je splatná do 31. října na účet školy, který spolu s variabilním symbolem obdrží přihlášení žáci během 2. týdne školního roku. Částku za leden – březen je třeba uhradit do 31. ledna a za období duben -  červen do 30.dubna.

Odpolední družina

Odpolední družina bezprostředně navazuje na vyučování a končí v 17.00 hod. Děti přivádí do prostor ŠD paní učitelka. Žáci odchází společně do školní jídelny na oběd. Děti z nultého a prvního ročníku mají rezervována místa ve školní jídelně. Zde se jim snažíme co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit stravování. Polévku jim rozléváme u stolu do připravených misek. Teprve potom se zařazují k výdeji hlavního jídla. Čekáme, až v klidu dojí i ten nejpomalejší strávník.

Děti si můžete vyzvednout kdykoliv během celého odpoledne. Vyzvedávání není omezeno žádným časovým úsekem. Žáky nultého a prvního ročníku lze vyzvednout v budově "Domeček" nebo na zahradě "Domečku" do 17:00 hod. 
Pokud si dítě rodiče nevyzvednou do konce provozní doby ŠD - tj. do 17:00hod,  je za každou započatou půlhodinu účtováno 100,-Kč za dítě.

Odpolední program

Jednotlivé ročníky pracují podle Školního vzdělávacího programu školní družiny „Kdo si hraje, nezlobí “

Bezprostředně po obědě je zaražen krátký odpočinek s pohádkou a relaxací. Každé oddělení si volí vlastní program na odpoledne v souladu s ŠVP.

Děti hrají hry, vyrábí nejrůznější výrobky a dárky, malují, zpívají.....apod.

Pobyt na zahradě

Naše školní družina má možnost využívat krásné školní hřiště v areálu školy. Celý prostor je ohrazený plotem a vstup je umožněn zvláštním vchodem, který otvíráme pro rodiče. Hřiště je vybaveno houpačkami, prolézačkami s pískovým doskočištěm, skluzavkou, pískovištěm a pingpongovými stoly. Chlapci rádi využívají multifunkční hřiště na kopanou nebo běžeckou dráhu k nejrůznějším soutěžím. V horkých letních dnech je tu příjemné posezení pod stromy.

Na zahradě se konají celodružinové akce - např. čarodějnice, vynášení Morany, stavení Máje, drakiáda nebo pozdně odpolední program při spaní v ŠD, který již tradičně pořádáme ke Dni dětí.

Na další programy konané pro větší počet dětí využíváme prostory školní jídelny.

Na zahradu chodíme každý den, i v zimních měsících, pokud nám to počasí dovolí.

Projekt Zdravá škola

Naše družina se připojila do programu "Zdravá škola". Snažíme se zmírnit působení stresu a spěchu při jídle, upevnit základní hygienické návyky a podpořit správné držení těla.
Děti stolují s ubrousky a v klidu. Po obědě si čistí zuby. Během odpoledne kontrolujeme pitný režim.
Při odpočinku, relaxaci nebo besedách mohou děti sedět na rehabilitačních míčích. Po celém dopoledni za školní lavicí je to vítaná změna.

Program družiny na celý rok

Průběhem roku pořádáme několik celodružinových akcí (Lucky, Masopust, Čarodějnice, Dušičky, celodružinové spaní......) a po zbývající měsíce pořádáme individuální akce v odděleních (vánoční posezení, tři králové, výlety do přírody či za kulturou), na které srdečně zveme rodiče, babičky... Do ŠD za námi jezdí divadlo, kouzelník a muzikanti.
V tento den od 14.00 si děti vyzvedávejte osobně v prostorách ŠD.

Spaní v družině

V první třídě je to mnohdy první noc strávená bez maminky. Je to nejen pro děti, ale i pro nás nejkrásnější, ale i nejnáročnější akce. Původní nápad byl, spaní jen pro prvňáčky, ale letos budeme pořádat již 15. spaní, kterého se postupné zúčastní děti všech ročníků. Spaní zařazujeme až ke konci školního roku - ke Dni dětí.

Děti během dlouhého večera prožijí nemalé dobrodružství, prokážou odvahu, navážou přátelství s našimi školními skřítky a takové přátelství se hodí až do deváté třídy. :)

Pro prvňáčky je to odměna za celý rok, kdy se z malých dětí stali školáci. Nám je zase odměnou vidět 80 malých skřítků z 1. třídy spinkat spokojeně ve spacích pytlích. Za několik dní dostanou vysvědčení a jsou z nich již ostřílení žáci školy. Doufáme, že o prázdninách budou mít na co vzpomínat a v září se k nám zase budou těšit.

V případě, že jste s naší nabídkou aktivit ve školní družině spokojeni, jsme velice rádi. Vážíme si toho, že jste nám Vaše děti na odpoledne svěřili a doufáme, že čas, který tu děti tráví, nejsou jen těžce odpočítávané minuty a hodiny. Jsme potěšeni přítomností rodičů na našich akcích a jakékoliv podněty a nápady z Vaší strany vítáme. Rodičům, kteří nám pomáhají - například nákupem drobných dárku, odměn, občerstvení, zásobováním papírem nebo jinými materiály touto cestou mnohokrát děkujeme.

Prostory ŠD jsou odrazem spokojenosti dětí. Družina je vybavena podle finančních možností školy. Pokud by někdo byl tak hodný a mohl jakkoliv pomoci - finančně, či materiálně, prosíme, neváhejte a přijďte se s námi domluvit. Za jakoukoliv pomoc budeme vděčni

V Praze dne 1.9.2023

Renata Hánová
vedoucí školní družiny

Mgr. Naďa Koháková
ředitelka školy