Základní škola Litvínovská 600 se nachází na sídlišti Prosek v městské části Praha 9. V blízkosti školy je vybudována vlastivědná naučná stezka, která zahrnuje i nejstarší budovu na Proseku – kostel sv. Václava z 2. poloviny 11. století.

Základní škola Litvínovská 600 je úplná základní škola s 1. až 9. postupným ročníkem, od roku 2013 funguje také přípravná třída. Kapacita školy je 650 žáků. Škola má jednu přípravnou třídu.  Na prvním stupni jsou v každém ročníku tři třídy a na druhém stupni dvě či tři třídy. V průměru je v jedné třídě 24 žáků. Školní družina má 8 oddělení s celkovou kapacitou 240 žáků. Školní jídelna má kapacitu 800 jídel denně.

Budova je tvořena osmi pavilony, z nichž pavilon A tvoří dvě tělocvičny, pavilon H patří školní jídelně a družině. Pavilony B a E škola pronajímá Soukromé střední škole výpočetní techniky. Ve zbývajících pavilonech se nacházejí učebny základní školy. Všechny pavilony jsou navzájem propojeny spojovacími chodbami. Volný prostor mezi pavilony tvoří atria. Jedno z nich bylo zastřešeno a vznikla zde třetí učebna výpočetní techniky a  keramická dílna pro základní školu a šatní prostory pro podnájemní školu. V roce 2016 byl dostavěn další pavilon se čtyřmi učebnami, ktarý využívají třídy prvního. Díky velikosti jsou tyto učebny v odpoledních hodinách využívány pro školní družinu.

 Dopravní obslužnost školy je velmi dobrá. V blízkosti školy se nachází stanice metra C – Prosek a zastávky městských autobusů č. 151,152, 177 a 183.

Vybavení školy

Žáci mají k dispozici odborné učebny fyziky, přírodopisu a chemie, 3 učebny cizích jazyků a 3 učebny výpočetní techniky s minimálně 25 počítači. Budova školy je kompletně zasíťovaná a všechny počítače mají připojení na internet. V části budovy je k dispozici i bezdrátová internetová síť. Všechny kmenové i většina odborných učeben jsou vybaveny jako multifunkční učebny s dotykovými tabulemi (celkem 28 tabulí). Ve zbývajících učebnách jsou instalovány data projektory a promítací plátna. Všechna tato technika napomáhá nejen k vizualizaci učiva, ale i k jeho procvičování, upevňování a především k zatraktivnění výuky. Učebny 1. stupně jsou pro relaxaci žíků vybaveny hracím koutkem.

Škola disponuje dvěma tělocvičnami se šatnami a sprchami, keramickou dílnou a školní knihovnou, která slouží zároveň i jako informační centrum a čítárna. Průběžně je literaturou doplňována žákovská a učitelská knihovna. Učebny a kabinety jsou vybavovány novým nábytkem.

Žáci jsou od roku 2006 vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, krerý nabízí rozšířenou výuku výpočetní techniky. Do učiva je zahrnuta i výuka psaní na počitači. Škola je dobře vybavena učebnicemi a pomůckami, které odpovídají potřebám pro základní vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů je využívám výukový software a ve vybraných předmětech i interaktivní učebnice.

V areálu školy se nachází školní zahrada, jejíž součástí je i multifunkční hřiště s umělým povrchem, běžecká dráha a sektor pro skok daleký. Další hřiště s umělým povrchem a hracími prvky slouží pro dopolední pobyt žáků v době velké přestávky a odpolední aktivity školní družiny. Aktuálně  byla vybudována i relaxační zona před novým pavilonem prvních tříd.

Školní jídelna je vybavena novým nábytkem, zrekonstruovány a vybaveny novými varnými technologiemi byly i prostory školní jídelny a výdejny obědů. Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel.

Práce ve školní družině probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu. Místnosti školní družiny jsou postupně vybavovány novým nábytkem a technikou.