https://www.zslitvinovska6.cz/skola/skola-ostatni/aktuality/759-pomucky-pro-skolni-rok-2022-23

 

6-9 класи повинні натиснути 2-й рівень