Rozdělení žáků do prvních tříd a informace k organizaci uvítání prvňáčků 4. září budou na webu školy nejpozději do 30.8.2023.

---------------------------------------

Výsledky zápisu do 1. tříd budou zveřejněny 10.5.2023. 

 

.........................................................................................................................................................................................................................

 

 

Zápisy do první třídy základních škol pro školní rok 2023/2024 pro děti ukrajinských uprchlíků (s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu) proběhnou dne 5. 6. 2023 od 14 do 17hodin.  Bližší informace budou zveřejňovány průběžně na webových stránkách škol.

Зарахування до першого класу на 2023/2024 навчальний рік дітей українських біженців (з тимчасовим захистом з метою перебування) відбудеться 5 червня 2023 року з 14:00 до 17:00. Більше інформації буде опубліковано на сайті школи.

 • Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

 • для дітей, яким до 31 серпня 2023 року виповниться шість років (тобто для дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року до 31 серпня 2017 року).
 • для дітей, які відклали обов'язкове відвідування школи з минулого року
 • pro děti, které k 31. 8. 2023 dovrší šesti let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017).
 • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.
 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

a)       заяву про зарахування дитини до початкової ви отримаєте при зарахуванні до загальної початкової школи

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání obdržíte při zápisu ve spádové základní škole

b)       документ дитини, в якому є віза

 vízový doklad dítěte

c)       документ, що дає право представляти дитину.

doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

d)       довідка про місце проживання дитини, щоб визначити школу, до якої вона належить (наприклад, договір оренди, підтвердження місця проживання)

doklad o místu pobytu dítěte pro určení spádovosti (př. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

https://www.zslitvinovska6.cz/images/Sp%C3%A1dov%C3%A1_vyhl%C3%A1%C5%A1ka_2023_-_Praha.pdf

https://www.spadovostpraha.cz/

e)       підтвердження медичної страхової компанії дитини 

 potvrzení zdravotní pojišťovny dítěte

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. V případně rovnosti uchazečů škola rozhodne losováním.

Критерії:

У разі наявності вільних місць у 1 клас школи критерії прийому такі:

V případě volné kapacity v 1. třídě školy je kritérium přijetí následovné:

1.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9 v příslušném školském obvodu základní školy,

2.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v Městské části Praha 9,

3.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části Prahy,

4.       děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií. V případně rovnosti uchazečů škola rozhodne losováním.

кількість для подальшого прийому – 5.

Kapacita pro další přijímání je 5.

 

V /м. Praze dne/дата 30.4. 2023

Mgr. Naďa Koháková

Ředitelka základní školy / Директор початкової школи

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Následující informace nejsou určeny zákonným zástupcům dětí s dočasnou ochranou za účelem strpění pobytu, pro ně budou informace zveřejněny v průběhu dubna.

Наступна інформація не призначена для законних представників дітей, які мають тимчасовий захист з метою тривалого перебування, інформація для них буде опублікована протягом квітня.

 Vážení rodiče,

zápis budoucích prvňáčků do naší školy proběhne prezenčně ve dnech 12. a 13. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 hod. v hlavní budově školy.

Před tímto zápisem je třeba provést následující:

Prvním krokem je ve dnech 5.- 11. dubna 2023 podat online žádost o přidělení Formuláře pro přijetí dítěte do 1. třídy ZŠ. Součástí podání online žádosti je i objednání se na konkrétní den a čas prezenčního zápisu. Pod odkazem níže naleznete tento formulář.

Po vyplnění žádosti obdržíte na Vámi zadaný e-mail „Formulář žádosti o zápis do 1. třídy ZŠ“.

Tento formulář vyplňte, vytiskněte a vezměte si jej s sebou k prezenčnímu zápisu. Formulář bude mít registrační číslo, které si pečlivě uložte, neboť výsledky zápisu budou zveřejněny pouze s registračními čísly.

Tentýž formulář použijete i pro žádost o přijetí do přípravné třídy, což uvedete v rubrice tohoto formuláře s názvem "žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy".

Stejně budete postupovat v případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě – výslovně to uvedete ve formuláři žádosti.

Formulář k získání žádosti o zápis do 1. třídy (nebo udělení odkladu, popřípadě žádosti o přípravnou třídu) a možnost objednat se k zápisu naleznete zde. (formulář i proklik bude funkční ve dnech 5.-11. 4. 2023)

Druhým krokem je ve dnech 12. a 13. dubna 2023 přijít alespoň 10 minut před zarezervovaným časem s dítětem k prezenčnímu zápisu. Pokud jste nevyužili možnost objednat se na konkrétní den a čas, budete v čase 14:00-16:45 odbaveni u přepážky bez rezervací.

S sebou k zápisu přinesete:

Vytištěný formulář žádosti, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, jimž prokážete trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti školy (škola si následně znovu ověřuje ve spolupráci se zřizovatelem – výpisem z matriky).

Pokud budete pro své dítě žádat o odklad školní docházky, můžete už s sebou přinést doporučující posouzení příslušného poradenského zařízení nebo klinického psychologa a doporučení odborného lékaře či praktického lékaře pro děti a dorost. O odkladu rozhoduje spádová škola.

Informace k zápisům do prvních tříd pro školní rok 2023/24

Pro koho je zápis povinný?

 • pro děti, které k 31. 8. 2023 dovrší šesti let věku (tedy pro děti narozené v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017).
 • pro děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku.
 • pro děti, které z důvodu odkladu chodí do přípravné třídy.

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky

Naši budoucí noví žáčci si se svými rodiči mohou prohlédnout pavilon prvních tříd „Domeček“ ve čtvrtek 23. března 2023 od 14:00 – 16:00 hodin.

Kurz „Hrátky s předškoláky“ pro přijaté žáky

Cyklus tří setkání s přijatými předškoláky proběhne v termínech 24.5., 31.5. a 7.6.2023.

Přihlášku a podrobnosti naleznete zde. Přihlášku a platbu 100,- Kč s sebou přineste na první schůzku 24.5.2023 v 15:15 hod.

7.6.2023 proběhne zároveň první schůzka s rodiči budoucích prvňáků.

Co je to spádová škola?

Je to základní škola, kam Vaše dítě „patří“ podle obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, kterou vydává hl. m. Praha. Platnou spádovou vyhlášku najdete zde.

 https://www.spadovostpraha.cz/ 

Ředitel školy je ze zákona povinen přednostně přijmout žáky ze svého školského obvodu. V případě volné kapacity ve třídách naše škola ráda přijme i žáky z jiných spádových částí Prahy 9. Škola má v plánu přijmout 78 žáků.

Odklad povinné školní docházky

Kdy a kde je třeba podat žádost o odklad?

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné podat do konce měsíce dubna. Většina rodičů tak činí přímo v době konání zápisů do 1. ročníku ve vybrané škole nebo mimo zápis a to nejpozději do konce měsíce dubna.

Co je potřeba předložit?

1. Žádost zákonného zástupce dítěte

2. Písemné doporučení školského poradenského zařízení, např. pedagogicko-psychologická poradna

3. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Podrobnosti k odkladu povinné školní docházky najdete:

37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění)

Je možné žádat o zápis dítěte mladšího 6ti let?

Ano, ovšem jen za podmínek stanovených v §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon v platném znění).

Přípravná třída

Přípravná třída je můstkem mezi mateřskou a základní školou. Pomůže dětem vyrovnat jejich vývoj a připravit se na nástup do 1. ročníku. Hlavní předností je nízký počet žáků ve třídě (max. 15) umožňující individuální přístup pedagoga, a tím intenzivnější přípravu na povinnou školní docházku.

O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce dítěte musí předložit žádost a písemné doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

Kritéria přijímání do přípravné třídy:

1. Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;

2. Přednostně dítě s povolením odkladem povinné školní docházky místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části;

3. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy;

4. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.

 

Kritéria pro přijímání do 1. tříd naleznete zde.

Nahlížení do spisu

V souladu § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů upozorňujeme na možnost účastníků řízení  před vydáním rozhodnutí  se vyjádřit  k podkladům rozhodnutí ve věci přijímacího řízení svého dítěte. Nahlédnout do spisu můžete:

Ve středu 26.4.2023 od 15:00 do 16:00 hod. v kanceláři školy (hlavní budova školy, vstup hlavním vchodem) - prosíme o případnou telefonickou domluvu přesného času s hospodářkou paní Vitáskovou 286 884 219.

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny s největší pravděpodobností v prvním květnovém týdnu.

V Praze, 14.2.2023

 

Mgr. Naďa Koháková, ředitelka školy

 

Ke stažení:  desatero prvňáčka

 

 

 

 

Vážení rodiče,
všichni žáci 4. tříd, jejichž rodiče si zažádali o zařazení do ŠD, byli přijati.

Prosíme Vás i Vaše děti o trpělivost. 8. oddělení, které jsme nově otevřeli, vybavujeme nábytkem i hračkami. Věříme, že děti budou pracovat již brzy v standardních podmínkách.

Ve třídě 8. oddělení jsou děti od 12.40. do 15.00 hod. V tuto dobu si děti vyzvedávejte přes  hlavní vchod do základní školy. Od 15.00 hod. přechází děti do prostor ŠD. Zde zvoňte, prosím, na centrální zvonek. V případě pěkného počasí odchází celé oddělení ve 14.00 hod. na školní zahradu (info. na dveřích hlavního vchodu).

Děkujeme za pochopení
Renata Hánová
vedoucí školní družiny

Vážení rodiče, rádi bychom Vás upozornili na změnou fungování školní knihovny. Z personálních důvodů (paní učitelka, která vede školní knihovnu bude vyučovat Ruský jazyk) nemůžeme zajistiti otevření knihovny každý den. Knihovna a čítárna bude pro žáky přístupná ve středu od 13.00 do 14.30 hod. a ve čtvrtek od 12.00 do 14.30 hod.

V úterý bude otevřen v době od 12.00 do 13.30 kroužek ICT, který budou moci žáci čekající na odpolední vyučování využívat zdarma.

Dobu čekání na odpolední vyučování nebo zájmový kroužek mohou žáci, kteří nenavštěvují školní družinu strávit POUZE ve výše uvedených prostorách nebo mimo budovu školy. Pobyt ve vestibulu budovy není možný.

RNDr. Věra Cyprichová,
ředitelka školy

Telefon: +420 286 019 xxx

(xxx = konkrétní linka)

Konzultační hodiny

Speciální pedagog:

Mgr. Lenka Válková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.): čtvrtek 13:30-14:15, vždy po předchozí domluvě. 

 

Výchovná poradkyně pro I. a II. stupeň Mgr. Gabriela Janů:  pátek 9:00-9:40, vždy po předchozí domluvě.

 

Konzultační hodiny všech vyučujících jsou každé první pondělí v měsíci od 15:30 do 16:15 vždy po předchozí telefonické dohodě. 

Třídní učitelé

Třída

Jméno

Linka

E-mail

0.A

Jana Panská, DiS

141

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1.A

Mgr. Jana Mírná

141

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1.B

Mgr. Ivana Hlubocká

141

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1.C

Eva Pflegerová

141

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.A

Mgr. Kateřina Lucáková

105

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.B

Mgr. Stanislava Šnajdrová

105

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.C

Mgr. Alena Vymětalíková

105

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.A

Mgr. Markéta Želízková

110

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.B 

Mgr. Hana Krčilová

110

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.C

Mgr. Lucie Navrkalová

110

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.A

Mgr. Radmila Blažková

117

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.B

Mgr. Lia Ruthová

115

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.C

Mgr. Pavlína Hrůzová

117

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5.A

Mgr. Jana Stehlíková

116

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

5.B

Mgr. Mojmíra Radová

115

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

5.C

Mgr. Aneta Löscherová

117

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.A

Mgr. Eva Veličková

112

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.B

Ing. Petra Honzová

118

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

6.C

Bc. Pavel Ryšlavý

133

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

7.A

Mgr. Renáta Kasáková

118

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

7.B

Mgr. et Mgr. Šimon Kokoška

114

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

7.C

Ing. Josef Zelenka

118

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

8.A

Mgr. Žaneta Žurková

112

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

8.B

Mgr. Ivana Kohoutová

114

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

8.C

Mgr. Přemysl Hromádko

114

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9.A

Mgr. Gabriela Janů

113

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9.B

Klára Kytková

112

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

9.C

Mgr. Hana Štěpánková

116

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Netřídní učitelé

Jméno

Linka

E-mail

RNDr. Věra Cyprichová

120

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Renata Hánová

133

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Věra Šipošová

120

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Michaela Králíková

138

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Hedvika Paskudová

112

paskudovaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Tamila Nemyrovych Danchenko

128 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Eva Švancarová

 128

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Kateřina Berková

 128  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Andrea Buchetková

129

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Markéta Rozsypalová

129

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Jana Kafuňková

129

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Ivan Klein

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Vychovatelky školní družiny

Jméno

Linka

E-mail

Markéta Vařečková 

146

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Renata Hánová

123

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stanislava Kysilková

148

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Alice Nováková

122

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Michaela Danielová 

121

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jana Semerádová

147

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Tereza Ištoková, DiS.

124

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nicol Tučková

125

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Asistentky pedagoga

 

Jméno

Linka

E-mail

Žaneta Vostárková 133 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tereza Hrdličková 133 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Veronika Pertlová   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Veronika Dobiášová   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Iveta Matunová

 117

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Olha Brana

 

branaTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Svitlana Sokolova

 128

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Název školy: Základní škola Litvínovská 600
Zřizovatel: Městská část Praha 9,
Sokolovská 324,
Praha 9, 190 00
IČ: 61387568
IZO: 600040542
IDDS (datová schránka) 6hinx6i
Ředitelka školy: Mgr. Naďa Koháková
Zástupkyně ředitelky:

Mgr. Martina Zettlová

Mgr. Andrea Wendlíková

Adresa sídla: Litvínovská 600, Praha 9 - Prosek, 190 00
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Školní jídelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Sdružení rodičů a přátel školy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedení školy

Ředitelka

Mgr. Naďa Koháková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

+420 286 884 219
Zástupkyně ředitelky

Mgr. Martina Zettlová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Andrea Wendlíková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 286 884 052

 

+420 286 019 104

 

Ekonomka

Ing. Veronika Chmelíková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 286 880 430

Sekretariát školy

Gabriela Vitásková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 286 884 219

Pavilon 1. tříd

 

+420 286 019 140

Vedoucí školní jídelny

Záznamník - obědy

Renáta Bílková

 

+420 286 019 108

+420 286 019 108

číslo aktuálně mimo provoz: +420 286 884 227

Speciální funkce

Speciální pedagog

Mgr. Lenka Válková

+420 286 019 149
Výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň Mgr. Gabriela Janů +420 286 019 113
Školní metodik prevence Mgr. Eva Veličková +420 286 019 112

Vzhledem k přibývajícímu  počtu dětí otvíráme letos další, již osmé, oddělení školní družiny. Toto oddělení bude v prostorách školy a děti, které ho budou navštěvovat, si budou rodiče vyzvedávat přes hlavní vrátnici. Věříme, že navýšením kapacity školní družiny uspokojíme požadavky rodičů žáků 4. tříd, kteří si již zažádali o umístění dítěte do ŠD.                                       

Renata Hánová
Vedoucí školní družiny

První třídní schůzky se konají 8.9.2014 od 18 h.

Schůzka SRPDŠ se koná od 17:00.