Informace pro rodiče

Při hlášení covid pozitivního žáka či zaměstnance vychází škola z metodického pokynu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid - 19“.

Zde se uvádí: „Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS“.

Tento postup škola doposud vždy dodržovala jak u žáků, tak u zaměstnanců školy. V den, kdy škole nahlásil zákonný zástupce žáka, že je jeho dítě covid pozitivní, odeslala škola tuto informaci Hygienické stanici hlavního města Prahy a vyčkala na její zpětnou reakci a pokyn, jak má škola dále postupovat.

 Zpětná reakce hygienické stanice však byla většinou opožděná a v informování rodičů o nákaze ve třídě jejich dítěte se rodiče dozvídali s časovou prodlevou.

 Proto se škola rozhodla, že počínaje dnem 8.10.20 bude rodičům hlásit ihned, jakmile se o něm dozví, výskyt nakaženého žáka v příslušné třídě a po informaci hygieniků, jak dále postupovat, ji následně oznámí rodičům dotčené třídy. Pevně věříme, že tento změněný postup zamezí šíření poplašných zpráv mezi rodiči i žáky.

RNDR. Věra Cyprichová

ředitelka školy